/[public]/getopt/trunk/po/ru.po
ViewVC logotype

Contents of /getopt/trunk/po/ru.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 326 - (show annotations)
Sun Aug 12 09:07:18 2012 UTC (7 years, 6 months ago) by frodo
File size: 3956 byte(s)
(Frodo) Sync all gettext translation files from util-linux 2.21

1 # Translation of util-linux-2.13-pre7.po to Russian
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation Inc.
3 # This file is put in the public domain.
4 #
5 # Pavel Maryanov <acid_jack@ukr.net>, 2003, 2004, 2005, 2006.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: util-linux 2.13-pre7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-08-12 10:55+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-03-07 12:42+0200\n"
12 "Last-Translator: Pavel Maryanov <acid_jack@ukr.net>\n"
13 "Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
14 "Language: ru\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: getopt.c:226
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
24 msgstr "ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ `getopt --help' ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.\n"
25
26 #: getopt.c:295
27 msgid "empty long option after -l or --long argument"
28 msgstr "ÐÕÓÔÁÑ ÏÐÃÉÑ long ÐÏÓÌÅ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁ -l ÉÌÉ --long"
29
30 #: getopt.c:316
31 msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
32 msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÛÅÌÌ ÐÏÓÌÅ ÁÒÇÕÍÅÎÔÁ -s ÉÌÉ --shell"
33
34 #: getopt.c:321
35 msgid "Usage: getopt optstring parameters\n"
36 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: getopt ÓÔÒÏËÁ_ÏÐÃÉÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ\n"
37
38 #: getopt.c:322
39 msgid " getopt [options] [--] optstring parameters\n"
40 msgstr " getopt [ÏÐÃÉÉ] [--] ÓÔÒÏËÁ_ÏÐÃÉÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ\n"
41
42 #: getopt.c:323
43 #, fuzzy
44 msgid " getopt [options] -o|--options optstring [options] [--]\n"
45 msgstr " getopt [ÏÐÃÉÉ] [--] ÓÔÒÏËÁ_ÏÐÃÉÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ\n"
46
47 #: getopt.c:324
48 msgid " parameters\n"
49 msgstr " ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ\n"
50
51 #: getopt.c:325
52 #, fuzzy
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Options:\n"
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "%d ÒÁÚÄÅÌÙ:\n"
59
60 #: getopt.c:326
61 #, fuzzy
62 msgid ""
63 " -a, --alternative Allow long options starting with single -\n"
64 msgstr ""
65 " -a, --alternative òÁÚÒÅÛÅÎÉÅ ÄÌÉÎÎÙÈ ÏÐÃÉÊ, ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈÓÑ Ó "
66 "ÏÄÎÏÇÏ -\n"
67
68 #: getopt.c:327
69 #, fuzzy
70 msgid " -h, --help This small usage guide\n"
71 msgstr ""
72 " -h, --help üÔÏ ÎÅÂÏÌØÛÏÅ ÒÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÐÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÀ\n"
73
74 #: getopt.c:328
75 #, fuzzy
76 msgid " -l, --longoptions <longopts> Long options to be recognized\n"
77 msgstr " -l, --longoptions=longopts äÌÉÎÎÙÅ ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÒÁÓÐÏÚÎÁ×ÁÎÉÑ\n"
78
79 #: getopt.c:329
80 #, fuzzy
81 msgid ""
82 " -n, --name <progname> The name under which errors are reported\n"
83 msgstr ""
84 " -n, --name=ÉÍÑ_ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ éÍÑ, ÏÔ ËÏÔÏÒÏÇÏ ×ÅÄÅÔÓÑ ÏÔÞÅÔ Ï ÏÛÉÂËÁÈ\n"
85
86 #: getopt.c:330
87 #, fuzzy
88 msgid " -o, --options <optstring> Short options to be recognized\n"
89 msgstr " -o, --options=ÓÔÒÏËÁ_ÏÐÃÉÊ ëÏÒÏÔËÉÅ ÏÐÃÉÉ ÄÌÑ ÒÁÓÐÏÚÎÁ×ÁÎÉÑ\n"
90
91 #: getopt.c:331
92 #, fuzzy
93 msgid " -q, --quiet Disable error reporting by getopt(3)\n"
94 msgstr ""
95 " -q, --quiet ïÔËÌÀÞÅÎÉÅ ÏÔÞÅÔÁ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ getopt(3)\n"
96
97 #: getopt.c:332
98 #, fuzzy
99 msgid " -Q, --quiet-output No normal output\n"
100 msgstr " -Q, --quiet-output âÅÚ ÏÂÙÞÎÙÈ ×ÙÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
101
102 #: getopt.c:333
103 #, fuzzy
104 msgid " -s, --shell <shell> Set shell quoting conventions\n"
105 msgstr ""
106 " -s, --shell=ÛÅÌÌ õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÕÓÌÏ×ÉÊ ÚÁËÌ. × ËÁ×ÙÞËÉ ÄÌÑ ÛÅÌÌÁ\n"
107
108 #: getopt.c:334
109 #, fuzzy
110 msgid " -T, --test Test for getopt(1) version\n"
111 msgstr " -T, --test ðÒÏ×ÅÒËÁ ×ÅÒÓÉÉ getopt(1)\n"
112
113 #: getopt.c:335
114 #, fuzzy
115 msgid " -u, --unquote Do not quote the output\n"
116 msgstr ""
117 " -u, --unqote îÅ ÚÁËÌÀÞÁÔØ × ËÁ×ÙÞËÉ ×ÙÈÏÄÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ\n"
118
119 #: getopt.c:336
120 #, fuzzy
121 msgid " -V, --version Output version information\n"
122 msgstr " -V, --version ÷Ù×ÏÄ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ×ÅÒÓÉÉ\n"
123
124 #: getopt.c:384 getopt.c:444
125 msgid "missing optstring argument"
126 msgstr "ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÁÒÇÕÍÅÎÔ ÓÔÒÏËÉ ÏÐÃÉÊ"
127
128 #: getopt.c:433
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "%s (enhanced) %s\n"
131 msgstr "getopt (ÕÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÎÙÊ) 1.1.4\n"
132
133 #: getopt.c:439
134 msgid "internal error, contact the author."
135 msgstr "×ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ ÏÛÉÂËÁ, Ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó Á×ÔÏÒÏÍ."

frodo@frodo.looijaard.name
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26